تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

 

ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
اعتبار فصلنامه:واجد اعتبار «نشریه علمی» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره ۳/۱۸/۲۰۹۱۹۲  مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱)
تاریخ آغاز انتشار: آذر ۱۳۹۲
زبان انتشار:  فارسی با چکیدۀ انگلیسی 
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی : ۷ روز کاری
میانگین زمان فرآیند داوری: ۶-۳ ماه 
ضریب تاثیر (بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC): ۰.۳۵۶
 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
شناسه دیجیتال اسناد (DOI): دارد 
هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
مشابهت یاب : دارد
شاپا چاپی: ۱۸۶۳- ۲۳۸۳
شاپا الکترونیکی:۱۵۶۱- ۲۸۲۱

ورود به سامانه

صاحب امتیاز:  مرکز آموزش مدیریت دولتی 
مدیر مسئول: دکتر محسن میری
سردبیر: دکتر میثم رضایی
مدیر اجرایی: مریم رجب زاده
ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: علمی- تخصصی
تاریخ آغاز انتشار: بهار ۱۳۹۸
زبان انتشار:  فارسی
وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
شاپا چاپی: ۰۱۴۰- ۲۹۸۱
شاپا الکترونیکی:۰۱۵۹- ۲۹۸۱
 
صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی 
مدیر مسئول: دکتر محسن میری
 مدیر اجرایی: افسانه عباسیان
ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: علمی- تخصصی
تاریخ آغاز انتشار:بهار ۱۳۹۸
زبان انتشار:  فارسی
وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
شاپا چاپی: ۰۱۶۷-۲۹۸۱
شاپا الکترونیکی: ۰۱۷۵-۲۹۸۱
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید