تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»
 نشست های برگزارشده:
 

نوع برنامه(نشست/همایش/کارگاه/یافته ها)

عنوان/ موضوع

روز

تاریخ

ساعت

مدت

تعداد

مدرس/سخنران

نشست علمی تخصصی

حکمرانی رفتاری ؛ الگویی نوین در بهبود رفتارسازمانی

یکشنبه

1402/2/28

12-10

2 ساعت

847 نفر

دکتر علیرضا چیت سازیان

نشست علمی تخصصی

تبیین الگوهای نوین آموزش کارکنان دولت
 (رهیافتی برمطالعات و الگوهای تطبیقی آموزش کارکنان دولت درجهان و ایران)

یکشنبه

1402/3/28

12-10

2 ساعت

399 نفر

دکتر بابک حمیدیا

نشست علمی تخصصی

توسعه فردی و تعالی سازمانی در
سازمان­های بروکراتیک

دوشنبه

1402/4/25

12-10

2 ساعت

998 نفر

دکتر مهدی عبدالحمید

اولین نشست ارائه یافته های پژوهشی

واکاوی ابعاد و مولفه های حاکمیت اسلامی بر اساس فرمایشات امام علی علیه السلام

سه شنبه

1402/4/13

12-10

2 ساعت

118 نفر

دکتر سعید حجازی فر

نشست علمی تخصصی

تبیین و کاربست مدل­های نوین مدیریت رفتار سازمانی و تحلیل نقش آن در حکمرانی رفتاری

دوشنبه

1402/4/19

12-10

2 ساعت

187 نفر

دکتر محمد شیخ زاده

نشست علمی تخصصی

عارضه­ های مبتلابه آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت در جهان و ایران و ارائه الگوی کارآمد توانمندسازی کارکنان در ایران

 سه شنبه

1402/5/25

12-10

2 ساعت

519 نفر

دکتر غلامرضا معمارزاده

نشست علمی تخصصی

آینده مهارت­های مدیریتی تحت تاثیر هوش مصنوعی
در جهان و ایران

 سه شنبه

1402/5/31

12-10

2 ساعت

259 نفر

دکتر بهروز مینایی بیدگلی

دومین نشست ارائه یافته های پژوهشی

پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی
در اجرایبرنامه های مشترک

  شنبه 

1402/6/4

12-10

2 ساعت

118 نفر

دکتر حسین محمدی


 
 نشست آتی:
نشست علمی تخصصی تبیین علل، زمینه ها و چرایی فساد اداری در نظام آموزش دولتی ایران
- دوشنبه 1402/7/17
- ساعت:10 الی 12 
- سخنران : دکتر محمد آتشک

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید