تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«آینده‌­پژوهی و مطالعات تطبیقی بین­‌المللی در حوزه نظام اداری»

استفاده از ظرفیتهای پژوهشی داخلی و خارجی با رویکرد مطالعات تطبیقی موضوعی است که از حیث تبیین عملکردی و شناخت وضعیت موجود حال و آینده دستگاه­ها و نظام اداری هر کشوری، مورد تأکید است. از این رو،  مطالعه و تدوین گزارشات تحلیلی، تطبیقی و ارائه پیشنهادات نو آورانه در نظام اداری با تمرکز بر محورهای مدرسه حکمرانی و سواد کشورداری، مدرسه مدیران، آزمایشگاه مدیریت و کانون های ارزیابی و مسایل و ضرورت های مورد نیاز  نظام اداری، به عنوان یکی از برنامه ­های عملیاتی معاونت پژوهشی مورد تأکید قرار گرفته و هم اکنون در مرحله انجام است.

آنچه که در این خصوص، مورد تأکید و تعمق عمده مرکز قرار دارد،  تبیین مهم ترین محورهای موضوعی و مبتلابه نظام اداری کشور که نیازمند مطالعات تطبیقی است، پویش مطالعات و تحولات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حوزه نظام اداری و حکمرانی عمومی، تبیین مهمترین ضعف ­ها و شکاف­ های موجود در نظام اداری کشور منبعث از نتایج مطالعات تطبیقی و آینده پژوهی و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات نوآورانه در نظام اداری همسو با نتایج مطالعات تطبیقی و آینده پژوهی در سایر دستگاه­ های اجرایی است.

 

موضوعات مطالعه و تدوین گزارشات تحلیلی، تطبیقی و ارائه پیشنهادات نو آورانه در نظام اداری

ردیف

عناوین /موضوعات 

1

تبیین جایگاه و نقش مدرسه حکمرانی و مدیران در توسعه و بهبود مدیریت عمومی کشورهای توسعه یافته و ایران

( رویکرد مطالعات تطبیقی )

2

رویکردهای نوین  سنجش شایستگی در آزمایشگاه مدیریت و کاربست آن در سنجش و توسعه شایستگی های مدیران و اقدامات اساسی در ایران و جهان (رویکرد بررسی تطبیقی تحلیلی و پیشنهادی)

3

تبیین نقش دولت الکترونیک در بهبود فرآیند و نتایج حکمرانی مطلوب و ارائه الگوی مطلوب ( بررسی تطبیقی از تجربیات موفق)

4

عارضه­‌های مبتلابه آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت در جهان و ایران و ارائه الگوی کارآمد توانمندسازی کارکنان در ایران

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید