تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

کتاب "درآمدی بر کانون ارزیابی اصیل «گام به گام از طراحی تا استقرار، اجرا و اخذ تصمیم مدیریتی"


این ‌کتاب ‌با ‌رویکردی ‌کاربردگرایانه نگارش ‌یافته ‌است ‌و‌ نویسندگان ‌درصدد ‌بوده‌اند که‌ بسیاری‌ از ظرایف ‌و ‌نکات مهم‌ در‌ طراحی ‌کانون ‌ارزیابی را ‌گام ‌به ‌گام ‌آموزش‌ دهند و ‌به برگزاری‌ کانون‌های ‌اثربخش‌تر ‌و‌ کارآمدتر ‌در‌سطح‌ کشور ‌کمک‌کنند.

کتاب حاضر در 9 فصل نگارش یافته است:

فصل‌اول: چیستی کانون ارزیابی

فصل‌دوم‌: ‌مدل های انتخابی برای کانون ارزیابی

فصل ‌سوم:‌ ابزارهای سنجش شایستگی

فصل چهارم: ‌فراگرد‌ برنامه‌ریزی و طراحی کانون ارزیابی

فصل‌ پنجم: برگزاری و اجرای کانون ارزیابی

فصل‌ششم: تدوین گزارش های جامع و مانع

فصل‌هفتم: کانون های ارزیابی توسعه گرا

فصل هشتم: چالش های برگزاری کانون ارزیابی

فصل ‌نهم: ‌طراحی خرده سیستم نظارت بر کانون ارزیابی

مولفین: دکتر علی اصغر پورعزت، دکتررویا صفری، دکتر افسانه دهقانپور فراشاه

تاریخ نشر: تیرماه 1402

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید