تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

 تالیف:

o درآمدی بر محتوا

o آشنایی با رویکرد مدیریت جهادی الگوی تحول و تمدن سازی

o تبارشناسی آموزش مدیران

o راهنمای کارآمدی مدیران با رویکرد مدیریت جهادی

o چوب جادوی معلم (نوشتار آموزشی دوره تربیت مدرسان حرفه ای)

o کتابچه راهنمای تدوین موردکاوی در مدیریت (CBL)

o آموزش مدیریت مبتنی بر بازی و شبیه‌سازی

o چیستی مدیریت و چگونگی پرورش مدیران

 

 

 ترجمه:

o فنون درگیر کردن یادگیرنده

o آموزش مبتنی بر موردکاوی (صدسال تجربه نگاری دانشگاه هاروارد)

o شصت موردکاوی مدیریتی (تجربه ای از آموزش مدیریت در دانشگاه مدیریت هاروارد)

o آموزش مدیریت مبتنی بر فیلم

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید