تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

 

ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
اعتبار فصلنامه:واجد اعتبار «نشریه علمی» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره ۳/۱۸/۲۰۹۱۹۲  مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱)
تاریخ آغاز انتشار: آذر ۱۳۹۲
زبان انتشار:  فارسی با چکیدۀ انگلیسی 
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی : ۷ روز کاری
میانگین زمان فرآیند داوری: ۶-۳ ماه 
ضریب تاثیر (بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC): ۰.۳۵۶
 وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
شناسه دیجیتال اسناد (DOI): دارد 
هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
مشابهت یاب : دارد
شاپا چاپی: ۱۸۶۳- ۲۳۸۳
شاپا الکترونیکی:۱۵۶۱- ۲۸۲۱

ورود به سامانه

مدیر مسئول: دکتر محسن میری
سردبیر: دکتر حامد نظرپور
 مدیر اجرایی: ناهید بهشتی
ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: علمی- تخصصی
تاریخ آغاز انتشار: زمستان 1402
زبان انتشار:  فارسی
وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
 
صاحب امتیاز:  مرکز آموزش مدیریت دولتی 
مدیر مسئول: دکتر محسن میری
سردبیر: دکتر میثم رضایی
مدیر اجرایی: مریم رجب زاده
ترتیب انتشار:  فصلنامه
نوع مقالات قابل انتشار: علمی- تخصصی
تاریخ آغاز انتشار: بهار ۱۳۹۸
زبان انتشار:  فارسی
وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات 
نحوه دریافت مقالات: صرفا الکترونیکی و از طریق این سامانه   
نوع داوری: دوسو کور
تعداد داوران هر مقاله:حداقل دو داور متخصص
هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
نحوه انتشار: چاپی- آنلاین
شاپا چاپی: ۰۱۴۰- ۲۹۸۱
شاپا الکترونیکی:۰۱۵۹- ۲۹۸۱
 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید