تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
اهداف
اهداف کلی مرکز عبارت است از:
1- آموزش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به منظور بهینه‌سازی عملکرد بخش دولتی
2 - ارتقای مستمر سطح علمی و مهارت‌های کارکنان بخش دولتی
3 - زمینه‌سازی مناسب برای تعالی مستمر بخش دولتی و سند راهبردی مرکز با چشم‌انداز زیر:
ایفای نقش محوری در ارتقای مدیریت امور عمومی از طریق آموزش تربیت و توسعه شایستگی‌های مدیران و کارکنان بخش دولتی در سطح ملی و منطقه‌ای در افق 1404
ماموریت ها
1- خط‌مشی‌گذاری اجرای برنامه آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارکنان در نظام اداری منطبق بر اسناد فرادستی و سیاست‌گذاری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور؛
2- آموزش و تربیت مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت با تأکید برآموزش های راهبردی، مهارتی و کاربردی؛
3- مدیریت شبکه‌های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی.

در اجرای مأموریت‌های فوق‌، این مرکز تصمیم گرفت تا برنامه‌های راهبردی آموزشی و پژوهشی نهادی و توسعه‌ای زیر را مشخص و به اجراء گذارد:
1- تمرکز بر آموزش‌های کوتاه مدت و میان مدت حرفه‌ای و مهارتی؛
2- کاربرد استانداردها، رویکردها و فناوری‌های نوین در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های آموزشی با تکیه بر توسعه آموزش‌های مجازی و غیرحضوری؛
3- بهبود مستمر کیفیت برنامه‌های آموزشی مرکز از طریق افزایش اثربخشی برنامه‌ها؛
4- تربیت مدیران راهبردی آینده؛
5- کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران حرفه‌ای؛
6- پشتیبانی پژوهشی از مأموریت‌های آموزشی مرکز؛
7- توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی بین‌المللی مرکز با اولویت کشورهای همسایه؛
8- پژوهش‌محور کردن سیاست‌ها و تصمیمات آموزشی؛
9- توسعه خدمات پژوهشی با رویکرد حل مسایل اداره امور عمومی؛
10- توسعه کیفی سرمایه انسانی و اولویت بخشی به جذب نیروی انسانی و منعطف کردن ساختار اداری مرکز؛
11- کاهش اتکا به بودجه عمومی دولت و حداکثرسازی هم‌افزایی واحدهای تخصصی مرکز؛
12- توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تسهیل وظایف و مأموریت‌های مرکز و ارتقای بهره‌وری.
چشم انداز
با توجه به سند راهبردی، چشم‌انداز مرکز تا سال 1404، مأموریت‌ها، اهداف و وظایف مرکز به شرح زیر می باشد:
الف. آموزشی:
1- برگزاری دوره‌های آموزش مدیران به صورت حضوری با شرکت 5875 نفر؛
2- برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرسان با شرکت 141 نفر؛
3- برگزاری نشست‌های تخصصی ارائه تجارب زیسته زنان مدیر با شرکت 1069 نفر طی 12 جلسه؛
4- برگزاری آزمون‌های غیرحضوری مهارت‌های هفت‌گانه‌، شغلی‌، فرهنگی و عمومی و مدیران با حضور 14195 نفر؛
5- تربیت ارزیاب حرفه‌ای 133 نفر.

ب. پژوهشی:
1- انجام مطالعات تطبیقی الگوهای نظام آموزش مدیران در کشورهای پیشرو؛
2- بازنگری عناوین بخش حین انتصاب سامانه آموزش مدیران؛
3- تهیه، تدوین مواد و محتوای آموزشی؛
4- تدوین طرح اجرایی عملکرد پنجاه سال مرکز و راه‌اندازی کمیته‌های هماهنگی؛
5- تولید 8 عنوان کتاب مدیریتی مورد نیاز کارکنان دولت؛
6- تولید فصلنامه «حقوق اداری» و تولید فصلنامه تحلیلی پژوهشی «مدیریت دولتی» و فصلنامه «آموزش مدیریت دولتی»؛
7- راه‌اندازی کتابخانه تخصصی مرکز؛
8- برگزاری بیش از 15 نشست و کارگاه‌های تخصصی با شرکت 1587 نفر‌؛
9- تدوین نظام‌نامه مستندسازی تجارب مدیران و سازمان‌های دولتی؛
10- برگزاری وبینارهای کشوری و ارتباط مستقیم با مراکز آموزشی استانها؛
11- راه‌اندازی سیستم‌های آموزش مجازی و دوره‌های غیرحضوری برای دفاتر؛
12- مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای برگزاری همایش‌ها؛
13- اتصال حساب‌های مرکز به سیستم بانک مرکزی؛
14- الکترونیکی کردن کلیه اسناد مالی سال 97 و 98؛
15- تهیه و تدوین و تصویب برنامه راهبردی مرکز (‌1397-1404‌)؛
16- پیگیری و کسب مجوز استخدام 25 نفر در مرکز برای سال 98؛
17- پیگیری استقرار سیستم (‌سامانه‌) ارزیابی عملکرد در مرکز؛
18- پیگیری مصوبات جلسه‌های هیأت امناء، هیئت رئیسه، شوراها و کمیته‌های اجرایی؛
19- استقرار میز خدمت.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید