تاریخ : 05 اردیبهشت 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«مدرسه مدیران ایران»

در رویکرد جدید مرکز آموزش مدیریت دولتی، ضرورت پرداختن به رویکرد های نوین آموزش و توانمند سازی مدیران مورد توجه قرار گرفت.براین اساس ایده تشکیل مدرسه مدیران ایران با هدف شناسایی و نوآوری در حوزه های مرتبط با آموزش مدیران اعم از تکنولوژی های نوین آموزشی، کاربردی سازی محتوای آموزشی و تمرکز بر گسترش صلاحیت حرفه ای مدیران محقق پیوست.

 

 اهم فعالیت ها:
- طراحی و اجرای دوره های صلاحیت حرفه ای مدیران
- باز طراحی و اجرای دوره های صلاحیت حرفه ایی مدرسان (TOT )
- طراحی سازوکار های ارتقاء نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز آموزشی دستگاه های دولتی
- شناسایی و کاربست شیوه های نوین درگیر ساختن آموزش گیرندگان در فرایند آموزش
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید