تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش»

 اهم مأموریتها و وظایف:
- برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی
- مطالعه، بررسی و پیشنهاد بازنگری، ساختار، عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی به سازمان اداری و استخدامی کشور
- بررسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و توسعه ای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی
- تعیین ضوابط و شرایط تهیه محتوای آموزشی و درسنامه ها در قالب منابع چاپی برای آموزش عمومی و شغلی کارشناسان و کارکنان
- مطالعه و طراحی و اجرای شیوه های عملی و صحیح نیازسنجی آموزشی
- مطالعه و ارائه گزارش از مشاغل آینده و نیازهای آموزشی توسعه ای و آینده نگرانه و پیشنهاد عناوین و سرفصلهای آموزشی جدید
- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه نیازسنجی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی با همکاری دفتر پژوهش و همکاریهای علمی و بین المللی
- نیازسنجی و برنامه ریزی برای تولید محتوای علمی و آموزشی و درسنامه ها در قالب منابع چاپی و الکترونیکی برای آموزش با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط مرکز
- مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزشیابی برنامه های آموزشی مرکز
- تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پایش و ارزیابی برنامه های آموزشی و تدوین و ارائه گزارش لازم
- مطالعه موردی و دوره ای اثربخشی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان و تدوین و ارائه گزارشهای لازم
- تربیت متخصصان و مربیان آموزشی جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت
- بررسی و تعیین صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی مدیران، کارشناسان و کارکنان دولت
- طراحی، استقرار و به روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت
- تنظیم و پیشنهاد شهریه خدمات آموزشی مرکز و مدیریتهای استانی - تهیه و تدوین پیش نویس شیوه نامه های خدمات آموزشی مرکز
- احراز صلاحیت عمومی متقاضیان تدریس و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس
 دوره های تربیت مدرس:
 دوره های آموزشی تربیت مدرس، شامل 5 عنوان آموزشی با مشخصات زیر است:
- روشها و فنون آموزشی (تدریس): 8 ساعت 
- روشهای سنجش و ارزشیابی:  8 ساعت 

ـ تکنولوژی آموزشی:8 ساعت
ـ شناخت نظام اداری ایران:8 ساعت
ـ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط: 4 ساعت

 تبصره بند /4الف دستورالعمل:
اعضای هیات علمی، معلمان، دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) و دارندگان گواهینامه مدرس (TOT ) از مراجع معتبر داخلی و خارجی از گذراندن بخشی از دوره های آموزشی تربیت مدرس (3 عنوان نخست) معاف می باشند.
انواع دوره های آموزشی تربیت مدرس در سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز:
- ویژه متقاضیان فردی
- ویژه متقاضیان فردی مشمول تبصره بند /4الف دستورالعمل
- ویژه متقاضیان سازمانی

روشهای برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس:
در حال حاضر، دوره های ویژه متقاضیان فردی، به صورت غیرهمزمان (ضبط شده) و دوره های ویژه متقاضیان سازمانی، با توجه به درخواست دستگاه اجرایی متقاضی و هماهنگی های فی مابین، به یکی از روشهای حضوری، همزمان (کلاس زنده) غیرهمزمان (ضبط شده) یا ترکیبی از روشهای مذکور، برنامه ریزی و اجرا میشود.
گواهینامه شرایط عمومی تدریس: در صورت ارائه مستندات معتبر و طی موفق دوره های آموزشی توسط متقاضی، گواهینامه شرایط عمومی تدریس با اعتبار 4 ساله برای ایشان صادر میشود و تمدید آن، منوط به شرکت در برنامه های آموزشی بازآموزی (در صورت ابلاغ از سوی سازمان) و حفظ شرایط عمومی تدریس است.
 بانک اطلاعات مدرسان:
براساس بند 7/1 دستورالعمل، مشخصات مدرسان تأیید صلاحیت شده توسط مرکز و مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، در قالب (بانک اطلاعات مدرسان) به روزرسانی میشود و از طریق سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز، قابل مشاهده و دریافت است.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید