تاریخ : 05 اردیبهشت 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت شناسه زیرخدمت دسترسی به سایت فلوچارت خدمت راهنمای دریافت خدمت سامانه مدیریت خدمت شناسنامه خدمت
1 تست 1 زیرتست1 23454 https://smtc.ac.ir دانلود دانلود https://smtc.ac.ir دانلود
1 ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور (10031107000) - 10031107000 دانلود دانلود دانلود
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید