تاریخ : 09 اسفند 1402 «مهار تورم، رشد تولید»
دکتر میثم لطیفی

دکتر میثم لطیفی


رئیس هیات امنای مرکز


معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر محمدعلی زلفی گل

دکتر محمدعلی زلفی گل


عضو هیات امنای مرکز


وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر داود منظور

دکتر داود منظور


عضو هیات امنای مرکز


معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر بهرام عین الهی

دکتر بهرام عین الهی


عضو هیات امنای مرکز


وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر محسن میری

دکتر محسن میری


دبیر هیات امنای مرکز


رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر علی رضاییان

دکتر علی رضاییانعضو حقیقی هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر سیدمهدی الوانی

دکتر سیدمهدی الوانیعضو حقیقی هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر حسن دانایی فرد

دکتر حسن دانایی فردعضو حقیقی هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر رضا واعظی

دکتر رضا واعظیعضو حقیقی هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید