تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

اولین نشست "روایت یک تجربه" با عنوان کیف سرمایه گذاری

روای تجربه دکتر مهدی دوستی استاندار هرمزگان

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید