تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

بازدید جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی کشور از پارس جنوبی

کلمات کلیدی
مریم کوشا
فیلمبردار/ تدوین کننده

مریم کوشا

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید