تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

بازدید جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی کشور از پارس جنوبی

کلمات کلیدی
مریم کوشا
فیلمبردار/ تدوین کننده

مریم کوشا

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید