تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«معاونت پژوهشی»

معاونت پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی همواره به عنوان یک بازوی پژوهشی تحقیقاتی، وظایفی از قبیل هدایت طرح ها، تحقیقات، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی، نشریات علمی و کتابها و درسنامه ها و نظایر آن را بر عهده داشته است.

این معاونت جهت ایفای نقش خود در راستای وظایف و ماموریت های جدید مرکز اقداماتی انجام داده که مهم ترین آنها عبارت است از: برگزاری کانون های ارزشیابی و توسعه مدیران، ایجاد بانک اطلاعات مدیران، تهیه و ارسال گزارش های کارشناسی و پژوهشی به دولت.

 اهداف:

- شناخت مسائل مدیریتی و نظام اداری در ابعاد مختلف

- انجام پژوهشهای علمی در قلمرو حوزه مدیریت و نظام اداری

- پشتیبانی علمی از نوآوری ها در نظامها و فرآیندهای مدیریت

- آینده پژوهی و تحلیل روند توسعه در سطوح ملی و جهانی، انجام تحقیقات میان رشته ای، چندرشته ای و فرارشته ای در حوزه مطالعات اقتصادی، اجتماعی، جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و توسعه ای

 -طراحی و اجرای همایش های ملّی و بین المللی به منظور افزایش ظرفیت های معرفتی و علمی و روش شناختی و پاسخگویی به نیازهای مدیریتی و نظام اداری

- طراحی و اجرای کارگاه های علمی و آموزشی در زمینه مدیریت و نظام اداری.

 حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشگاهها در حوزه های مرتبط با اهداف مرکز -

- کوشش برای تبدیل یافته های علمی پژوهشی به منظور سیاست سازی و تصمیم سازی در حوزه‌های مدیریت و نظام اداری

 انجام فعالیت‌های مطالعاتی و مشاوره ای در حوزه مدیریت و نظام اداری -

 وظایف:

- تدوین و اجرای سیاستها و خط مشی‌های پژوهشی مرکز، پس از تصویب در مراجع ذیربط

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و به روز نگهداشتن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز حوزه پژوهشی

- تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای پژوهشی به واحدهای ذیربط و دفاتر مربوطه

- تعریف اولویتها و طرح های پژوهشی مساله محور و میان رشته‌ای در حو زه‌های ماموریتی مرکز

 برنامه‌ریزی جهت انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های ماموریتی مرکز

بسترسازی برای تعریف اولویتها و اجرای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کارآمد متناسب با نیازهای روز کشور در حوزه‌های ماموریتی مرکز

 برنامه‌ریزی جهت انجام تحقیقات جامع و گسترده کاربردی و مساله محور جهت فراهم آوردن زمینه های تصمیم سازی کلان دولت در حوزه های ماموریتی مرکز

 برنامه ریزی و اقدام جهت ارتقا و روزآمدسازی و نشر نشریات و مجلات علمی

اشاعه دانش و دستاوردهای پژوهشی به حوزه های کاربردی و بهره برداری عینی و عملیاتی دستگاهها و نهادهای مجری از طریق سمینارها، کنفرانسها، پایگاههای اطلاعاتی و نشستهای علمی 

 آینده نگری، آینده پژوهی تحولات نظام اداری کشور در بازه های زمانی مختلف جهت شناسایی تهدیدها، فرصتها، قوتها و ضعفها به منظور هدایت نظام تصمیم گیری کلان اجرایی جهت اخذ تصمیم های بهینه با پشتوانه علمی

برنامه ریزی برای ارزیابی نقاط ضعف نظام اداری-اجرایی و چالشهای مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی به نهادهای ذیربط

 برنامه ریزی برای مطالعه و ارزیابی های علمی و میدانی سیاستها و برنامه های کلان نظام اجرایی کشور و ارائه آنها به بهره برداران

 برنامه ریزی برای انجام پژوهشهای مورد نیاز بخشهای مختلف نظام اجرایی در حوزه های مرتبط با وظایف مرکز با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 نظارت بر روند اجرای برنامه های پژوهشی مصوب و توسعه و اشاعه اطلاعات منابع علمی

 نظارت بر فعالیتهای دفترها و مدیریتهای زیرمجموعه معاونت 

هدایت شوراها و کارگروههای مرتبط با امور پژوهشی

فراهم آوردن سازوکار مناسب برای تشکیل گروههای پژوهشی و انجام امور پشتیبانی آنها در صورت نیاز

 برنامه ریزی برای همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاهها، موسسات علمی-پژوهشی و دستگاههای اجرایی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه های ماموریت مرکز

برنامه ریزی جهت عضویت مرکز در نهادها و انجمنهای علمی-تخصصی ملی و بین المللی

 نظارت بر تهیه گزارشهای عملکرد برنامه ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذیربط

 نظارت بر تهیه و ارائه گزارشهای مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید