تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

بانک اطلاعات مدیران حرفه‌ای کشور

 

تحقق هدفهای ملی و سازمانی در هر کشور بیش از هر عامل دیگر به توانمندی نیروی انسانی به ویژه مدیران و اداره­ کنندگان آن بستگی دارد. اطلاع دقیق از مشخصات مدیران، امکان بهبود ساختار نظام اداری و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه ملی را فراهم می سازد و این امر جز با ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از مدیران سطح کشور میسر نخواهد شد و براساس ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری وظیفه ایجاد بانک اطلاعات مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار گردید و معاون وقت رئیس جمهور نیز راه اندازی بانک و اجرای ماده قانونی را بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار داده است.

 

ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری:

"سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه­ های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی­ربط اقدام نماید."

اهداف:

  • بهبود نظام مدیریت کشور متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه­ های توسعه ملی
  • بهبود نظام برنامه ریزی مدیریت کشور متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه های توسعه ملی
  • آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران در سراسر کشور و در کلیه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
  • بهبود نظام انتصاب، گزینش و ارزیابی عملکرد مدیران متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری
  • شناخت بافت و ترکیب مدیران کشور به منظور انجام مقایسه براساس مؤلفه ها و شاخص های مختلف مدیریتی
  • برقراری پیوند میان بانک اطلاعات مدیران با نظام مدیریت دانش کشور به منظور ایجاد بستر مناسب برای آسیب شناسی نظام آموزش و تربیت مدیران
  • تعیین نیازهای آموزشی مدیران و ارائه اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی (بلندمدت وکوتاه­ مدت) مدیران
  • شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیران حرفه ای نظام اداری کشور
  • ایجاد امکان رتبه بندی مدیران حرفه ای  و صدور گواهی صلاحیت شایستگی مدیران
  • شکوفایی، تحرک سازمانی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی

 

از این رو مرکز آموزش مدیریت دولتی سامانه بانک اطلاعات مدیران را ایجاد و از تمامی مدیران در سطح کشور دعوت نموده در راستای ارتقاء و تکمیل اطلاعات مدیران تخصصی به نحو مقتضی عمل نمایند.

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید