تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
خدمت کلان زیرخدمت نحوه ارائه راهنما شناسنامه لینک ورود سوالات متداول بیانیه توافق واحد پاسخگو
ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور(10031107000) - غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر معاونت پژوهشی (02142501402)
مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری(10051108000) - حضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری (02142501418)
اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه نظام اداری(18072476000) - حضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری (02142501418)
برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری (18051109000) برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری(18051109100) حضوری و غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501842)
برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری (18051109000) برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد (عالی) دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری(18051109101) حضوری و غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501843)
تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دوره‌های آموزشی کارکنان دولت(18081110000) - حضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت های اداری (02142501872)
احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت(18051111000) - غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش (02142501822)
مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری(10051112000) - حضوری و غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر دفتر ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد (02142501612)
پاسخ به استعلامات گواهینامه‌های آموزشی کارکنان دولت (تاییه آموزشی)(18051113000) - غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501842)
صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (18082473000) صدور گواهینامه های نوع اول کارکنان دولت(18082473100) غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501874)
صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (18082473000) صدور گواهینامه های نوع دوم کارکنان دولت(18082473101) غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501843)
برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری(18052474000) - حضوری و غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش (02142501822)
برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست‌های تخصصی حوزه مدیریت و علوم اداری(18072475000) - حضوری و غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر پژوهش و همکاری‌های علمی و بین‌المللی (02142501524)
انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی (18072477000) تولید و ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی چند رسانه ای نظام اداری(18072477100) غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر آموزش مهارت‌های اداری (02142501842)
انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی (18072477000) انتشار مقالات علمی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی(18072477101) غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر تدوین و نشر منابع علمی (02142501419)
انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی (18072477000) انتشار و ارائه کتب تخصصی حوزه مدیریت دولتی(18072477102) غیرحضوری دانلود لینک لینک دانلود دانلود دفتر تدوین و نشر منابع علمی (02142501153)
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید